کمپین سیب شانس

K-net
K-net0

کابل شبکه و تستر USB کی نت

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
K-net

کابل شبکه و تستر USB کی نت

کد فنی : 15150210159 1844

مشخصات عمومی

برند:

K-net

K-net

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کابل شبکه و تستر USB کی نت

K-net

کابل شبکه و تستر USB کی نت