جشنواره 100دانه یاقوت

Wipro
Wipro0

کابل WIPRO HDMI 1.4

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Wipro

کابل WIPRO HDMI 1.4

کد فنی : 15150011616 2241

مشخصات عمومی

برند:

Wipro

Wipro

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کابل WIPRO HDMI 1.4

Wipro

کابل WIPRO HDMI 1.4