خنک کننده کارت گرافیک آیسی چیم

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.

خنک کننده کارت گرافیک آیسی چیم

کد فنی : 15150060042 1832

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

خنک کننده کارت گرافیک آیسی چیم

سوالتان را در مورد این محصول بپرسید.

خنک کننده کارت گرافیک آیسی چیم

Share Share