اطلاعیه شهر فافا در شرایط کرونا

کابل و سایر تجهیزات