اطلاعیه شهر فافا در شرایط کرونا

مودم، اینترنت، شبکه