اختتامیه جشنواره ۱۰۰دانه یاقوت

تبلت بزرگتر از 10 اینچ