اطلاعیه شهر فافا در شرایط کرونا

سایر تجهیزات (زیرساخت)