K-net
K-net0

کابل پچ کورد 20متر کت5 کی نت

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
K-net

کابل پچ کورد 20متر کت5 کی نت

کد فنی : 15150210183 1751

مشخصات عمومی

برند:

K-net

K-net

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کابل پچ کورد 20متر کت5 کی نت

K-net

کابل پچ کورد 20متر کت5 کی نت