K-net
K-net0

کابل پچ کورد 0.3 متر کت 6 کی نت

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
K-net

کابل پچ کورد 0.3 متر کت 6 کی نت

کد فنی : 15150210310 2352

مشخصات عمومی

برند:

K-net

K-net

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کابل پچ کورد 0.3 متر کت 6 کی نت

K-net

کابل پچ کورد 0.3 متر کت 6 کی نت