در حال بارگذاري
در حال بارگذاري

مديريت مجموعه شهر فافا شامل مديريت كل، كه سيستم را هماهنگ به سمت اهداف مجموعه هدايت مي كند و اجزا زير را دربر مي گيرد:

  * مديريت بازرگاني
  * مديريت توسعه و تحقيقات و روابط عمومي
  * مديريت حسابداري
  * مديريت فني
  * مديريت گارانتي