در حال بارگذاری
در حال بارگذاری

قابلیت‎های پنهان محبوب‌ترین مرورگر دنیا

پنجشنبه 25 خرداد 96 02:03 |   |

دسته بندی:اینترنت

|

[[rateUserCount]]تصویر اصلی خبر قابلیت‎های پنهان محبوب‌ترین مرورگر دنیا

 

10 قابلیت خارق‌العاده مرورگر کروم که ازشان بی‌خبر هستید!

روزگاری بــود کــه وبگــردی تنهــا تحــت ســلطه IE مایکروســافت بــود؛ اما ایــن روزهــا بــه لطــف حضــور انــواع مرورگرهــای تحــت وب کــه نیــاز همــه را بــرآورده می‎کنــد، اوضــاع تغییــر کــرده اســت. گــوگل کــروم نیــز یکــی از ایــن مرورگرهــا اســت کــه بــرای گشت‌وگذار در دنیــای وب مــدرن امــروزی طراحی‌شده اســت. امــا آیــا می‎دانســتید کــه ایــن مرورگــر چندیــن قابلیــت پنهــان در خــود دارد کــه شــما احتمالاً از آن بی‎خبریــد؟ در ادامــه برخــی از ایــن قابلیت‎هــا را بــه شــما معرفــی می‎کنیــم:

1.بازی دایناسور

تابه‌حال زمانــی کــه ارتبــاط اینترنتــی شــما قطــع می‎شــود، بــا ایــن دایناســور کوچــک بانمک برخــورد کرده‎ایــد؟ کلیــد Space-Bar را فشــار دهیــد و لحظــه ناامیدکننده قطــع اینترنــت را بــه یــک بــازی سرگرم‌کننده تبدیــل کنیــد.

بازی دایناسور

Paste and Search.2

کــروم از چنــد قابلیــت جالب ‌توجه Paste بــرای صرفه‌جویی در وقــت برخــوردار اســت کــه می‎توانــد از بســیاری از دردســرها به‌ویژه زمانــی کــه شــما مشــغول كار روی چندیــن برگــه بــاز هســتید جلوگیــری كنــد. شــما می‎توانیــد یــک آدرس URL خــاص را بــه شــیوه‎ای غیــر از روش معمــول جســتجو کنیــد. تنهــا کافــی اســت راســت-کلیک كـرده و گزینــه Paste and Search را انتخــاب کنیــد. همچنیــن بــرای ســهولت در کار می‎توانــد بــا انتخــاب گزینــه Paste and Go آدرس URL را بــه همــان شــکلی کــه هســت رهــا کنیــد.

paste in chroom

3.نوار جستجوی کروم به‌عنوان تبدیل‌کننده واحدها

تنهــا کافــی اســت هــر واحــد اندازه‌گیری کــه مایلیــد بــه واحــد دیگــر تبدیــل شــود را تایــپ و جــواب را داخــل خــود نــوار آدرس دریافــت کنید.

تبدیل واحد در گوگل کروم

4.کروم به‌عنوان ماشین‌حساب

همچنیــن بــا ایــن قابلیــت شــما می‎توانیــد تمــام محاســبات پیچیــده ریاضــی را در یــک چشــم برهــم زدن انجــام دهیــد. ایــن قابلیــت نیــز در نــوار آدرس ایــن مرورگــر پنهــان شــده اســت.

ماشین حساب در گوگل کروم

5.پخش فایل‌های MP3 از داخل کروم

تنها کاری که شما باید انجام دهید کشیدن فایل‎های MP3 به داخل مرورگر است تا فایل شروع به پخش شدن کند.

فایل های MP3 در گوگل

6.باز کردن صد برگه

اگر تعداد زیادی تب باز (به‌طور دقیق صد تب) داشته باشید، کروم به‌جای نمایش تعداد آن‌ها یک صورتک خندان را به شما نمایش می‎دهد. درحالی‌که موزیلا فایرفاکس تنها می‎تواند 99 برگه را به‌طور هم‌زمان باز کند.

jتب ها در گوگل کروم

7.مدیر وظیفه مخصوص کروم

بــرای یــک نــگاه اجمالــی بــه میــزان حافظــه، میــزان مصــرف پردازنــده مرکــزی و میــزان فعالیــت شــبکه تنهــا کافــی اســت ابتــدا روی نــوار برگه‌ها راســت-کلیک كـرده و task manager را انتخــاب کنیــد. شــما می‎توانیــد تمــام برگه‌های بازشده را مشــاهده کنیــد. بــرای دسترســی بــه دیگــر اطلاعــات شــما می‎توانیــد روی task manager راســت-کلیک كــرده و ســایر گزینه‎هــای مــورد نظــر خــود را بــرای نمایــش انتخــاب کنیــد.

مدیریت امور با گوگل کروم

9.قفل کروم با محافظ کلمه عبور داخلی

اگــر می‎خواهیــد از ســرک کشــیدن افــراد غیرمجاز بــه محتــوای گــوگل کــروم خــود جلوگیــری كنيـد مراحــل زیــر را دنبــال كنيـد:

در یک تب جدید این فرمان را وارد کنید:

chrome://flags/#enable-password-generation

سپس روی گزينه New Profile management کلیک کنید. بعد از آن روی لینک آبی رنگ Enable کلیک کنید.

و درنهایت روی دکمه Relaunch Now کلیک کنید.

محافظت با گوگل کروم

10.کروم به عنوان دفترچه يادداشت

گاهی اوقات پیش می‎آید در حالی که مشغول كار روی لپتاپ خود هستید الزم می‎شود چیزی را یادداشت کنید، اما یا خودکار ندارید و یا آن را پیدا نمی‎کنید. اینجا است که کروم به کمک شما می‎شتابد. تنها کافی است عبارت زیر را تایپ کنید.

data:text/html, <html contenteditable>
یادداشت با گوگل کروم

منتشر شده در shabakeh-mag


این خبر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

نظرات کاربران
 • دیدگاه شما با موفقیت ثبت گردید و پس از تایید نمایش داده خواهد شد
 • نظرات دیگران

  0
  محمد
  پنجشنبه 25 خرداد 96 18:06

  خیلی عالی
  لطف کنید در مورد مرورگر مایکروسافت اج هم مطلب بذارید.
  تشکر  0
  حـمـیـدرضـا رهـنـمـا
  پنجشنبه 25 خرداد 96 14:53

  بسیار جالب بود


  کالاها را مقایسه کنید کالاها را مقایسه کنید حداکثر[[maxCompareItem]] محصول [[messageCompare]]
  Share
  Share
  Tweet
  Share
  Share