اطلاعیه شهر فافا در شرایط کرونا

منبع تامین برق اضطراری (UPS)