اطلاعیه شهر فافا در شرایط کرونا

دستگاه حضور و غیاب