اطلاعیه شهر فافا در شرایط کرونا

تبلت کوچک تر از ۸ اینچ